Bassam Kambala Djembe 60cm x 32cm 121, BL cc8c0gxyt54110-Sonstige