16 (8 tlg 4 Premium Set Hohlbeitel 10 mm) 26 97282smpg15119-Stech- & Hohlbeitel